Mieszkańcy chcą przywrócenia Budżetu Obywatelskiego 

Rynek Krosna

Mieszkańcy Krosna wystąpili z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą w sprawie przywrócenia budżetu partycypacyjnego. Aktualnie zbierane są podpisy poparcia, które za kilka dni zostaną oficjalnie złożone w Urzędzie Miasta. 
Inicjatywa mieszkańców to odpowiedź na zawieszenie budżetu obywatelskiego w dniu 30 czerwca (Rada Miasta była podzielona 10:8, ale przy jednym głosie nieoddanym z powodów technicznych).
 

Partycypacja obywatelska jako “zło konieczne” 

– Pomysł zawieszenia budżetu obywatelskiego odbieramy jako ogromny krok wstecz w zakresie rozwoju dialogu z obywatelami, tym bardziej w kontekście intensywnych deklaracji Miasta na temat rozwoju dialogu społecznego – mówi Anna Zielińska ze “Stowarzyszenia Kogel Mogel”, jedna z osób inicjujących obywatelski projekt uchwały. 

Decyzja o zawieszeniu konsultacji, a zatem i realizacji budżetu obywatelskiego podkopuje zaufanie obywateli do samorządu, ponieważ pokazuje, że dialog społeczny i konsultacje z mieszkańcami traktuje się jako “zło konieczne”. 

– Czy partycypacja społeczna potrzebna jest tylko wtedy, gdy Miasto szuka środków zewnętrznych? – pyta Anna Zielińska. 

Czym jest budżet obywatelski? 

Budżet obywatelski jest pozytywnie zweryfikowanym w praktyce mechanizmem wzmacniającym poczucie więzi mieszkańców gminy, który bazuje na bezpośredniej partycypacji w konkretnych decyzjach inwestycyjnych zaspokajających bieżące potrzeby społeczności. Innymi słowy, członkowie społeczności najpierw demokratycznie decydują, co jest dla nich w danej chwili najważniejsze, na poziomie osiedla czy dzielnicy, następnie angażują się w proces przeprowadzenia wybranego działania. Nie o skalę inwestycji tu chodzi, ale o poczucie wpływu na bieżące funkcjonowanie swojego najbliższego otoczenia i oddolny proces wyłaniania (dyskutowania, głosowania) konkretnego zadania. – To kwintesencja demokracji wypełniająca swoją treścią okresy pomiędzy wyborami samorządowymi. Budżet obywatelski pełni także kluczową rolę edukacyjną w zakresie obywatelskim, z każdym rokiem włączając we wspomniane procesy społeczne coraz większą liczbę mieszkańców – podkreśla Damian “Piórko” Ziemba z Fundacji GraTy, jeden z autorów obywatelskiego projektu i jego uzasadnienia. 

Krosno chlubi się dialogiem 

Decyzja radnych, nie dość, że jest dla nas niejasna pod względem jej uzasadnienia prawnego i formalnego, to równocześnie jest sprzeczna z propagowaną obecnie przez miasto Krosno chęcią otworzenia się na poprawę dialogu społecznego – mówi Piotr Dymiński z Fundacji Pasjonauci, jeden z autorów obywatelskiego projektu uchwały. 

Jako przykład autorzy projektu uchwały podają projekt: „Kreujemy + Rozwijamy + Ożywiamy + Stymulujemy + Nakreślamy + Odmieniamy = KROSNO”, współfinansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego. W ramach projektu podjęto szereg działań na rzecz poprawy partycypacji obywateli, a dofinansowanie uzyskane przez Krosno dzięki konsultacjom z mieszkańcami to ponad 15 milionów złotych.

– Jednym z elementów projektu jest współzarządzanie i partnerstwo dla rozwoju Krosna, w tym aktywizacja mieszkańców i zwiększenie efektywności partycypacyjnych metod realizacji działań. Równolegle radni zawieszają jedno z podstawowych narzędzi służące do tego celu – podkreśla Piotr Dymiński – Pojawia się pytanie: czy dialog z mieszkańcami ma w praktyce służyć tylko “osiąganiu wskaźników” w projektach? – dodaje. 

Jako mieszkańcy, niczego nie odbieramy gminie, upominamy się jednak o faktyczną realizację naszych praw w dostępie do decydowania o wydatkowaniu minimalnej części środków publicznych, a także o wzajemny szacunek w zakresie dialogu społecznego, przynajmniej w minimalnym zakresie przewidzianym w ustawie o samorządzie gminnym – dodaje Rafał Woźniak ze Stowarzyszenia Idea Carpathia. 

Zapoznaj się z treścią uchwały i uzasadnieniem!

Czas nagli 

Jak poinformowano na sesji Rady Miasta, konsultacje społeczne budżetu obywatelskiego należy rozpocząć najlepiej w sierpniu, a najpóźniej we wrześniu. W innym przypadku Miasto może nie zdążyć z przygotowaniem projektów. Dlatego mieszkańcy chcą zebrać wymaganą liczbę podpisów w nie więcej niż kilka dni! 

Jeżeli chcesz pomóc w zbiórce podpisów skontaktuj się mailowo: [email protected] lub telefonicznie 721 730 663.

Pasjonauci

Projekt NGOnauci jest współfinansowany przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Skip to content