Strona główna Z życia Krosna Dworzec czy nie dworzec?

Dworzec czy nie dworzec?

241
0
Od czerwca 2018 roku teren dworca autobusowego w Krośnie dzierżawiony jest przez zewnętrzną firmę. Nie ma podstawowej infrastruktury dworcowej jak poczekalnia, toaleta czy kasy biletowe.
Przewoźnicy informują, że najemca pobiera podwójną opłatę za korzystanie z "dworca"

Czy Dworzec Autobusowy w Krośnie faktycznie jest dworcem? Jakie opłaty dzierżawca pobiera od przewoźników? Jakie miasto ma możliwości by dyscyplinować dzierżawce terenu dworca?

Na początku warto podkreślić, że sam status „dworca” w przypadku obiektu w Krośnie jest wątpliwy. Zapytaliśmy Urząd Miasta na jakiej podstawie pobierane są opłaty za zatrzymanie pojazdu na dworcu autobusowym, podczas gdy jest to faktycznie duży przystanek z przenośną ubikacją, a nie posiada punktu sprzedaży biletów, ani punktu informacji dla podróżnych. To są wymagane elementy dworca, które wymienia o transporcie zbiorowym? W odpowiedzi na nasze pytanie Urząd Miasta po prostu opisał stan faktyczny:

„Teren, który został wydzierżawiony przez firmę  DAK jest zabudowany wiatami osłaniającymi perony, placem manewrowym oraz elementami małej architektury. Nieruchomość została przeznaczona na cele zagospodarowania i prowadzenia dworca autobusowego. Dzierżawca zobowiązany jest do wyposażenia dworca w obiekt budowlany z przeznaczeniem na poczekalnię/informację dla podróżnych, zorganizowanie i udostępnianie toalet ogólnodostępnych oraz zorganizowania i prowadzenia kasy biletowej/prowadzenie sprzedaży i przedsprzedaży biletów” – odpowiada Wydział Gospodarki Komunalnej UM Krosna.


Sto procent podwyżki


Od czerwca 2018 roku teren dworca autobusowego w Krośnie dzierżawiony jest przez zewnętrzną firmę. Zgodnie z umową z dzierżawcą przewoźnicy mieli korzystać z dworca uiszczając opłaty według stawek obowiązujących w uchwale Rady Miasta. Ta stawka to 1 zł za zatrzymanie na dworcu. Przewoźnicy informują, że najemca pobiera kolejna opłatę 1 zł za każde ruszenie z „dworca”. To w sumie 2 zł za każdy kurs. Zapytaliśmy jakie kroki podjął Urząd Miasta w celu wyjaśnienia tej 100% podwyżki. W odpowiedzi otrzymaliśmy wyjaśnienie, że opłata powinna wynosić 1 zł. W odpowiedzi jednak nie poinformowano o podjęciu jakichkolwiek działań odnośnie poboru dwukrotnie wyższych opłat.

Od czerwca 2018 roku teren dworca autobusowego w Krośnie dzierżawiony jest przez zewnętrzną firmę. Nie ma podstawowej infrastruktury dworcowej jak poczekalnia, toaleta czy kasy biletowe.
Pobór opłaty w wysokości niezgodnej z uchwałą Rady Miasta z całą pewnością można uznać za nieprawidłowość

„Użyte w ustawie i uchwale sformułowanie „1 zł za jedno zatrzymanie środka transportu na dworcu” należy rozumieć literalnie tzn. opłacie podlega jednorazowa czynność unieruchomienia środka transportu na terenie dworca. Zatem nie ma znaczenia, czy pojazd kończy w ten sposób jeden kurs i zaczyna drugi, czy też mamy do czynienia z tzw. kursem przelotowym” – informuje Wydział Gospodarki Komunalnej UM Krosna.


Pobór opłaty w wysokości niezgodnej z uchwałą Rady Miasta z całą pewnością można uznać za nieprawidłowość. Jednak Urząd Miasta zapytany o stwierdzone nieprawidłowości wymienia jedynie kwestie dotyczące utrzymania czystości.

Od czerwca 2018 roku teren dworca autobusowego w Krośnie dzierżawiony jest przez zewnętrzną firmę. Nie ma podstawowej infrastruktury dworcowej jak poczekalnia, toaleta czy kasy biletowe.
TOI TOI pełni funkcję dworcowej toalety

„W ramach prowadzonych doraźnych kontroli w zakresie realizacji umowy nr GK.7021.19.6.2018.N z dnia 10 maja 2019 roku zawartej pomiędzy Gminą Miasto Krosno a DAK Sp. z o. o. zaobserwowano nieprawidłowości w zakresie utrzymania czystości obiektu. Zaobserwowane uwagi były przekazywane telefonicznie Dzierżawcy.  Na obecną chwilę plac manewrowy oraz perony są utrzymywane w porządku. Nieczystości z dworca są wywożone na bieżąco. Stanowiska odjazdowe oznakowane, tabliczki z rozkładami jazdy umieszczone na poszczególnych stanowiskach oraz na tablicach zbiorczych” – twierdzi Urząd Miasta.

Co grozi najemcy

Przed podpisaniem umowy oszacowano wpływy za sam wjazd przewoźników na dworzec. Miały wynosić blisko 20 tysięcy złotych miesięcznie. Tymczasem opłata za dzierżawę wynosi 2600 zł miesięcznie. Dzierżawca jest przy tym zobowiązany do zainwestowania ponad 200 tysięcy w prace remontowe i infrastrukturę dworca do 2021 roku. Zapytaliśmy jakie kroki może podjąć Miasto w przypadku gdy dzierżawca nie wywiąże się z obowiązku zrealizowania inwestycji na tzw. „dworcu”.
„Zgodnie z zapisami umowy w przypadku, gdy Dzierżawca nie stosuje się do postanowień umowy, Wydzierżawiający wezwie pisemnie Dzierżawcę do przestrzegania umowy i wyznaczy w tym celu stosowny termin. W razie powtarzających się  (co najmniej trzykrotnie) naruszeń umowy, Wydzierżawiający będzie miał prawo rozwiązania umowy za jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia” – odpowiada Urząd Miasta.

Od czerwca 2018 roku teren dworca autobusowego w Krośnie dzierżawiony jest przez zewnętrzną firmę. Nie ma podstawowej infrastruktury dworcowej jak poczekalnia, toaleta czy kasy biletowe.
Z „dworca”odjeżdża również pociąg na „dziki zachód” 😉

Podsumowując
Teren tzw. „dworca” dopiero po zrealizowaniu zapowiadanych inwestycji będzie faktycznie pełnił funkcje dworca. Tymczasem już teraz pobierane są opłaty jak za korzystanie z dworca. Co więcej, przewoźnicy informują, że ta opłata niesłusznie pobierana jest nawet w dwukrotnie wyższej wysokości niż przewiduje obowiązująca ustawa i uchwała Rady Miasta. Urząd Miasta nie podejmuje żadnych kroków w związku z tą nieprawidłowością. Natomiast jeżeli dzierżawca pomimo pobrania opłat nie zrealizuje zapowiadanych inwestycji, to Urząd Miasta będzie mógł …wypowiedzieć umowę.

Przewoźnicy, których firmy działają w Krośnie, tutaj opłacają podatki od nieruchomości i od środków transportu, a także „dokładają” się do budżetu miasta poprzez wpływy z podatków CIT i PIT czują się pokrzywdzeni taką sytuacją. Zyski z prowadzenia dworca, który nie jest dworcem, przejmuje dzierżawca. Nie ponosi przy tym kosztów, które zwykle towarzyszą prowadzeniu dworca to jest: utrzymania punktu informacji dla podróżnych, poczekalni czy kasy biletowej. Te elementy po prostu nie istnieją.

REKLAMA

Tutaj może znaleźć się Twoja reklama.

Poznaj naszą ofertę!

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here